Legalizacja Gaśnic | Przegląd Gaśnic, hydrantów, sprzętu PPOŻ – Warszawa, Łódź

Oferujemy Państwu pełen zakres usług związanych z przeglądem gaśnic (legalizacja gaśnic) oraz czynnościami konserwacyjnymi podręcznego sprzętu gaśniczego, w ramach których:

 • dokonamy obowiązkowych przeglądów technicznych gaśnic przenośnych i agregatów gaśniczych (legalizacja gaśnic) bezpośrednio u Klienta,
 •  sprawdzimy:
  • ogólny stan podręcznego sprzętu gaśniczego (uszkodzenia mechaniczne, stan plomb i zawleczek, korozja),
  • prawidłowość, kompletność i czytelność informacji na etykiecie gaśnicy,
  • stan węża i prądownicy,
  • termin ważności proszku gaśniczego,
  • termin legalizacji zbiornika,
  • ilość środka gaśniczego w gaśnicach śniegowych,
  • ważność legalizacji UDT dla pojemności zbiornika powyżej 6 dm3,
  • lokalizację oraz stan zamocowania gaśnicy lub agregatu gaśniczego,
 • przeprowadzimy czynności konserwacyjne,
 • na podstawie oceny stanu technicznego dokonamy ewentualnej kwalifikacji gaśnicy do remontu,
 • przeprowadzimy remont gaśnic w certyfikowanym warsztacie serwisowym (czyszczenie zbiornika, naprawa, wymiana zużytych części, wymiana oznakowania, malowanie zbiornika, napełnienie środkiem gaśniczym lub jego wymiana, badanie szczelności),
 • dostarczymy sprzęt zastępczy na czas naprawy, tj. gaśnicę tego samego typu, o takiej samej zdolności gaśniczej,
 • sprawdzony sprzęt gaśniczy oznaczymy etykietą FireWatch – „kontrolką” potwierdzającą gotowość do eksploatacji,
 • opracujemy odpowiedni protokół z przeglądu i konserwacji sprzętu gaśniczego,
 • będziemy monitorować terminy przyszłych przeglądów i napraw, tak, aby w odpowiednim momencie poinformować Klienta o konieczności ich przeprowadzenia,
 • w razie potrzeby przedstawimy atrakcyjną ofertę zakupu nowych gaśnic i wyposażymy obiekt w brakujący sprzęt,
 • na życzenie Klienta opracujemy normatyw wyposażenia obiektu w gaśnice – ocenimy stan oraz rozmieszczenie i uzupełnimy brakujący sprzęt lub oznakowanie,
 • na życzenie Klienta sporządzimy etatyzację gaśnic – tabelaryczny spis wyposażenia obiektu w sprzęt gaśniczy oraz jego graficzne rozmieszczenie na planie budynku,
 • na życzenie Klienta oznakujemy miejsca rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych,

Legalizacja gaśnic – Warszawa, Łódź

Wszystkie czynności związane z przeglądem, legalizacją gaśnic przenośnych i agregatów gaśniczych prowadzimy zgodnie z zaleceniami producentów oraz według wytycznych zawartych w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. Wszelkie prace wykonujemy z dbałością o uzyskanie właściwego stanu technicznego sprzętu, zapewniając jego niezawodność w sytuacji zagrożenia.

Ważne!

 • Przeglądy techniczne podręcznego sprzętu gaśniczego (legalizacja gaśnic) oraz czynności konserwacyjne powinny być dokonywane w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 • Proszek gaśniczy należy wymienić na nowy co 5 lat.
 • Naprawy warsztatowe i remonty gaśnic powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 5 lat oraz w przypadku użycia gaśnicy lub jej uszkodzenia.

Podstawa prawna dla Legalizacja Gaśnic | Przegląd Gaśnic: (Warszawa i Łódź)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).