Warto wiedzieć

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – wymagania

Co to jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to opracowanie zawierające zbiór informacji dotyczących ochrony przeciwpożarowej danego obiektu. Dokument ten powinien być opracowany indywidualnie dla każdego obiektu, po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz na podstawie dokumentacji otrzymanej od klienta i aktualnych przepisów ppoż. Do zapoznania się z treścią instrukcji zobowiązani są stali użytkownicy obiektu, w tym wszyscy zatrudnieni pracownicy. Instrukcja stanowi również dokument pomocniczy dla ekip ratowniczych prowadzących działania na terenie obiektu.

Dla jakiego budynku wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana dla obiektów, bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji:

 • użyteczności publicznej (np. przedszkola i szkoły, szpitale, biura, kina, teatry, sale widowiskowe, sklepy, galerie handlowe),

 • zamieszkania zbiorowego (np. hotele, pensjonaty, domy wczasowe, domy opieki),

 • produkcyjnych,

 • magazynowych (w tym garaże podziemne),

 • inwentarskich.

Wyjątki stanowią wskazane powyżej obiekty, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto obiekt spełnia jeden z poniższych warunków:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich),

 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;

 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek (np. składowisko odpadów, stacja uzdatniania wody) nie przekracza 1 000 m2.

Co stanowi podstawę prawną sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Wytyczne do sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego znajdują się w par. 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawę ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).

Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

IBP powinny sporządzać osoby mające kwalifikacje do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tj. osoby które:

 • posiadają tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub uzyskały uznanie kwalifikacji zawodu inżyniera pożarnictwa,

 • posiadają tytuł specjalisty ochrony przeciwpożarowej i posiadają wykształcenie wyższe,

 • posiadają tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskały uznanie kwalifikacji zawodu technika pożarnictwa,

 • posiadają tytuł inspektora ochrony przeciwpożarowej i posiadają co najmniej wykształcenie średnie.

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Rozporządzeniu, o którym mowa powyżej instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać następujące elementy:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
 • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podziału obiektu na strefy pożarowe,
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Jak często należy aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

IBP powinna być aktualizowana co najmniej raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, jeżeli zmiany te wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Gdzie powinna być przechowywana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

IBP powinna znajdować się w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych, przechowywana w sposób umożliwiający jej natychmiastowe wykorzystanie na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych. Najczęściej instrukcja jest przechowywana przy głównym wejściu do budynku.