Audyt PPOŻ | Analiza Stanu PPOŻ

Obowiązkiem właścicieli i zarządców budynków jest regularne sprawdzanie stanu zabezpieczenia pożarowego obiektu. Oferujemy Państwu przeprowadzenie profesjonalnej analizy porównawczej warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu z obowiązującymi przepisami (audyt ppoż., analiza stanu ochrony przeciwpożarowej) w Warszawie i w całej Polsce. Wynik inspekcji pozwoli na obiektywne określenie poziomu bezpieczeństwa danego budynku oraz wskazanie obszarów, które wymagają usprawnień.

Na czym polega audyt przeciwpożarowy?

Kontrola zabezpieczeń przeciwpożarowych polega na ocenie stopnia przygotowania budynku, sprzętu i infrastruktury na możliwość wystąpienia pożaru. W tym celu:

  • dokonamy przeglądu dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • zweryfikujemy procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia,
  • sprawdzimy warunki ewakuacji, w tym oznakowanie i stan dróg ewakuacyjnych,
  • sprawdzimy wyposażenie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i sprzęt gaśniczy,
  • sprawdzimy warunki do zewnętrznego gaszenia pożaru,
  • sprawdzimy dostępność dróg pożarowych,
  • opracujemy szczegółowy raport z audytu ppoż. ze wskazaniem obszarów, w których wymagania bezpieczeństwa pożarowego nie są spełnione lub wymagają korekty,
  • zaproponujemy podjęcie niezbędnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
  • wskażemy możliwe rozwiązania i opracujemy plan ich wdrożenia.

Audyt ppoż. jest rutynową kontrolą, która nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych. Jego regularne wykonywanie nie tylko eliminuje ryzyko pożaru, lecz także pozwala na uniknięcie ewentualnych sankcji w przypadku inspekcji organów państwowych.

Komu powierzyć przeprowadzenie audytu przeciwpożarowego?

Uprawnienia do wykonywania kontroli zabezpieczeń pożarowych posiadają jedynie osoby mające tytuł Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej (lub wyższy). Członkowie naszego zespołu mają kwalifikacje niezbędne do tego, by móc przeprowadzać audyty ppoż. zgodnie z aktualnymi wymogami ustawowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.