Audyt BHP | Analiza Stanu BHP

Oferujemy Państwu przeprowadzenie profesjonalnej analizy porównawczej warunków bezpieczeństwa i higieny pracy z obowiązującymi przepisami (audyt BHP), w tym celu:

  • dokonamy przeglądu dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ocenimy spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawa, m.in. w zakresie regulaminu pracy, szkoleń i badań lekarskich, oceny ryzyka zawodowego, postępowania powypadkowego itp.,
  • dokonamy analizy przypadków niespełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa,
  • zidentyfikujemy zagrożenia występujące na stanowiskach pracy,
  • ocenimy znajomość zasad BHP wśród pracowników,
  • opracujemy szczegółowy raport z audytu BHP ze wskazaniem obszarów, w których wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie są spełnione lub wymagają korekty,
  • zaproponujemy podjęcie niezbędnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa środowiska pracy,
  • wskażemy możliwe rozwiązania i opracujemy plan ich wdrożenia.